Verdidokument

Visjoner og verdier

Visjoner - hvem er vi?

Vi skal være den foretrukne leverandør blant kunder og brukere som har behov for:
  • Kvalifiserte attføringstjenester.
  • Andre varer og tjenester innenfor vårt kompetanseområde

Felles verdier - integritet:

  • Vi skal sette høy standard med hensyn til ærlighet, etikk og integritet innenfor alle områder av vår virksomhet
  • Vi tar ansvar for våre handlinger og beslutninger

Oppfølging:

Vi søker konstant å forbedre vår betjening av så vel nye som gamle kunder. Vi måler og handler ut i fra jevnlig kundekontakt.

Kvalitet:

Vi krever høy kvalitet innen vår virksomhet, vi setter standarden i stedet for kun å leve opptil den.

Samarbeid:

Gjennom samarbeid arbeider alle våre medarbeidere opp mot vår visjon, utfører vår oppgave og oppnår våre mål.
Medarbeiderne har en høy grad av vilje til å levere de beste prestasjoner.

Hva gjør vi:

Vårt mål er å tilby våre kunder mest mulig effektive løsninger innenfor vårt virkeomåde gjennom å løpende forbedre våre prosesser i takt med utviklingen i samfunnet, slik at det gavner våre kunder, medarbeidere, eier og samfunnet.

Etiske retningslinjer

Unika`s etiske retningslinjer skal bidra til at ansatte forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Retningslinjene omfatter de ansattes personlige adferd, interne forhold, relasjoner til brukere innenfor de enkelte tiltak, og forhold til eksterne virksomheter og kunder. Retningslinjene bygger på relevante lover og forskrifter, rundskriv og bransjeetiske regler.

De etiske retningslinjene skal gi beslutningsgrunnlag i mellommenneskelige prosesser, og bidra til en høy moralsk og etisk standard.

Våre handlinger og vår kommunikasjon skal være tydelig, åpen og ærlig, regler for inhabilitet og taushetsplikt skal følges jfr. gjeldende forvaltningslov.

Alle har en selvfølgelig rett til å klage på uønskede forhold, alle klager skal behandles seriøst og søkes løst ved henvendelse til nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. klager behandles konfidensielt.

Det skal ikke forekomme diskriminering eller mobbing av ansatte innenfor de forskjellige brukergrupper med svake ressurser/særpreg eller øvrige ansatte. Det skal hele tiden arbeides for, og vedlikeholdes, et inkluderende arbeidsmiljø hvor likeverd og gjensidig respekt for hverandre er bedriftens kjennetegn.

Kvalitetspolitikk

Levering av tjenester etter krav fra NAV og andre kunder innen arbeid, inkludering, utvikling og produkter.

Unika skal fremstå som en seriøs og profesjonell leverandør innen attføringstjenester og tjenester/produksjon til offentlige og private virksomheter.

Unika`s tjenester og produksjon skal leveres med en kvalitet som sikrer kundenes tilfredshet og tillit.

Unika skal i samarbeid med sine kunder og underleverandører arbeidet målrettet for kontinuerlig å forbedre sine tjenester og produkter. Dette vil vi gjøre gjennom systematisk måling av kundetilfredshet og løpende vurdering av våre hovedprosesser for å avdekke og forbedre de kritiske punkter i vår virksomhet.

For å få dette til må vi ha en ledelse som:

  • Prioriterer kvalitetsarbeid og som har overordnet ansvar for at kvalitetspolitikk og kvalitetsmål blir forstått og praktisert på alle nivåer i bedriften.
  • Er ansvarlig for etablering og drift av et hensiktsmessig kvalitetssystem og stiller nødvendige ressurser til disposisjon
  • Involverer medarbeidere og underleverandører på en måte som sikrer forståelse og engasjement for gjennomføring av kvalitetssystemet

Ha medarbeidere som:

  • Kjenner, forstår og identifiserer seg med vår kvalitetspolitikk og målsetninger.
  • Tar ansvar for å tilfredsstille kundenes behov og forventninger
  • Tar ansvar for kvalitet på eget arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer

Kontakt oss

UNIKA AS

Industriveien 28
6530 Averøy

  +47 71 51 34 88 
   post@unika.no

Kontaktskjema